Μπάντα-Χορωδεία

Συνεργασία με μουσικά σύνολα για την ηχητική κάλυψη κάθε τύπου τελετής.